WICHTEG MATDEELEUNG PW 011 - PW 012 - PW 013 Leideleng sinn ab dem 01. Januar 2024 definitif zou

1st January 2024

club logo

Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire!!!WICHTEG MATDEELUNG !!!
Permanent Wanderweeër vun Leideleng PW 011 - PW 012 - PW 013 sinn ab dem 01. Januar 2024 defintif zou


!!!WICHTIGE MITTEILUNG!!!
Die permanenten Wanderwege von Leudelange PW 011 + PW 012 - PW 013 sind ab dem 01. Januar 2024 defintif geschlossen


!!!MESSAGE IMPORTANT!!!
Les sentiers permanents de Leudelange PW 011 + PW 012 - PW 013 sont définitivement fermés à partir du 1er janvier 2024.


!!!IMPORTANT NOTICE!!!
The permanent hiking trails of Leudelange PW 011 + PW 012 - PW 013 are definitively closed from 01 January 2024


image