Allegemeine Regel zum Einkauf - Bezahlung / Règle générale pour les achats - Payement

Iwwerweisung / Übereisung / Virement - Konto Nr/ Compte No:
CCPL  LU90 1111 0469 4089 0000
 
mit dem Vermerk / avec la communication: "Bestellung SHOP" + DATUM / DATE
 
Der Versand wird erst nach Eingang der Zahlung erfolgen! / L'envoi n'aura lieu qu'après la réception du paiement !

Polo - Bestellung / Commande (Max. 2)

Shop - Bestellungen / Commandes
Wertungshefte : Trails - Cups - PW Startkarten Gesamtpaket

(D)
 
Bestellen Sie mit den folgenden 2 Formularen die Wertungshefte für alle Trails, Cups und das PW Startkarten Gesamtpaket. Zusendung erfolgt nach Eingang der Zahlung (Preis + Porto).
 
Achtung! Die Zustellung der Diplome und der Aufnäher per Post wird mit 3.-€ Versandkosten verrechnet.
 
Alle Reglemente der einzelnen Trails, Cups finden Sie mit diesem LINK: Reglemente
 
(F)
 
Commandez avec ces 2 formulaires les cahiers de participation pour tous les Trails, Cups et le lot complet des cartes de participation PW. L'envoi se fera après réception du paiement (Prix + porto).
 
Attention! L'envoi des diplômes et des écussons par voie postale sera facturé à 3.-€ pour les frais d'envoi.
 
Vous trouverez tous les règlements des Trails, Cups, en suivant ce LIEN: Règlements
 
Formulare / Formulaires:
 
- DIGITAL TRAIL-CUP :
 • JUNGLINSTER CUP,
 • FILANO CUP,
 • FLMP CAMINO LUXEMBURG Trail,
 • KAYLDALL CUP,
 • ADRIEN RIES CUP
 • PW Startkarten Gesamtpaket
- DIGITAL : Stufen CUPS & TRAILS:
 • CFL-FLMP Rail & Trail - 4 Stufen / 4 niveaux
 • CHALLENGE des 12 CANTONS  - 5 Stufen / 5 niveaux
 • FLMP Auto-Pédestre CUP - 20 Stufen / 20 niveaux
 • FLMP Auto-Pédestre LIGHT
 • PW CUP 1 - 4 Stufen / 4 niveaux
 • PW CUP 2 - 7 Stufen / 7 niveaux
 • MULLERTHAL Trail Super-Cup -  2 Stufen / 2 niveaux - Trail, Extra Trail 
 • ESCAPARDENNE  - 2 Stufen / 2 niveaux - Leed Trail, Eisleck Trail

T-Shirten PW BUS - Bestellung - Präis 20.-€

DIGITAL TRAIL-CUP

Insigne International du Sport Populaire - Certificat de kilométrage / participation

Bestellen Sie mit folgendem Formular die Wertungshefte für Teilnahme und/oder Kilometer.
 
Commandez avec ce formulaire les certificats "Kilomètres" et/ou de "Participation".
 
5523341b0b63c189b2f94ef0a93f443c917e_.jpeg  55230eb85fa7729e8bc715e1c2e5868826cf_.jpeg
Zusendung erfolgt nach Eingang der Zahlung von 5,00.- € + Porto .
 
L'envoi se fera après réception du paiement de 5,00.- € + Porto .

Wertungshefte für Teilnahme und Kilometer

Auto-Pédestre Light


Auto-Pédestre LIGHT

5523aaef6fe436e8d6d5ca82897b8e15f28f_.jpeg
A well all Dag en neien Ufank ass, fänke mir lo mat engem Autopédestre Light un ..

mir bidden dir en Zil, sich du dir déi richteg Weeër ! 

 

Du wëlls léiwer verschidden Auto-Pédestre-Strecke méi oft goen ?

Du bass net um FLMP-Auto-Pédestre-Cup intresséiert ?

Du wëlls trotzdeem IVV-Wertungsstempele sammelen ?

 

Da profitéiert vun elo un vum   5523aafb68a0873c0a676256b41f004fb176_.png  

 

Bestell mat dem Formular hei derniewend deng Startkaart an iwwerweis 15.- € op de CCP vun der FLMP – CCPL LU90 1111 0469 4089 0000 mam Vermierk AP Light, Numm a Virnumm.

5523ea21ff1b628cbc84622e4b2a29f1527a_.jpeg

Trëppel 10 Auto-Pédestre no denger Wiel. Hei kann s du och ëfters de selwechten Auto-Pédestre trëppelen. Enregistréier deng Strecke mat enger Wander-App.

Schéck deng Enregistrementer iwwert Email un d’FLMP-Sekretariat flmp@pt.lu

Dofir kriss du dann deng Participatiouns- a Kilometerstempele mat der Post zougeschéckt.

 

FLMP GESCHENK-BONG / FLMP-GESCHENK-GUTSCHEIN / BON-CADEAU FLMP

De Geschenk-Bong vun der FLMP - Bestellt mat dësem Formulär
 
Der Geschenkgutschein der FLMP - Bestellen Sie mit diesem Formular 
 
Le Bon Cadeau de la FLMP - Commandez avec le formulaire ci-contre
 
LU - FR - DE
 
55233c794ff20635f63e11de4a738ab24ed1_.png
 

FLMP GESCHENK-BONG / FLMP-GESCHENK-GUTSCHEIN / BON-CADEAU FLMP

Mehr Stufen CUPS & TRAILS


TIMBRE - 50 JOER LËTZERBUERGER WANDERSPORTFEDERATIOUN FLMP

2 enveloppes différentes,
avec timbre postal spécial et estampille du jour d'émission
Prix, frais d'envoi compris, 5.- €

 
Commande via E-Mail: flmp@pt.lu
et virement sur le compte
CCPL LU90 1111 0469 4089 0000
55236ad2a25a1905b2a712471dd7a762e284_.jpegFLEECE JACKET - 65,00 € + 6,00 € Porto

NEI / NEU / NOUVEAU / NEW

Opgepasst d'Fleeze ginn zu Enn

Mir hunn nach just dëss Gréisten op Stock.

Bei den Dammen hunn mir just nach: 3 x XSmall. 3 x Small, 1 x Large + 2 x XLarge.

Bei den Hären; 3 x Medium + 1 x Small.

5523cf20cb10bf98fe8de1d07ba876dba776_.jpeg