HAMM FLMP IVV WANDERUNG
Date: 01/12/2019 07:00 - 01/12/2019 17:00
Information: DEN MARCHE VUN HAMM ASS DEN 01. DEZEMBER 2019 AN NET EWEI AM KALENNER STEET: DEN 08. DEZEMBER 2019 !!

Sapeurs Pompiers Hamm Asbl
Start: Hall Omnisport
           rue de Hamm
          L-1713 LUXEMBOURG

VERLINKUNGEN GEOPORTAL:
5 km Strecke: http://g-o.lu/3/oBFc
10 km Strecke: http://g-o.lu/3/TNxi

Startzeiten: 5 + 10 km: 07h00 - 14h00
Zielschluss: 17h00
Startgebühr: 1,50 €; Kinder bis 14 Jahre sind gratis
INFO: