1, Hanner Bra
          L-6231 BECH

VERLINKUNG GEOPORTAL:
6, 13 + 22 km:  ">           1, Hanner Bra
          L-6231 BECH

VERLINKUNG GEOPORTAL:
6, 13 + 22 km:  " /> Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire -
BECH FLMP IVV WANDERUNG
Date: 21/07/2019 07:00 - 21/07/2019 17:00
Where: Bech
Information:

Micky Mais Gemeng Bech Asbl
Start: Centre Culturel "Hanner Bra"
          1, Hanner Bra
          L-6231 BECH

VERLINKUNG GEOPORTAL:
6, 13 + 22 km:  http://g-o.lu/3/yRDP

Startzeiten: 6 + 13 km: 07h00 - 14h00
                        22 km: 07h00 - 12h00
Zielschluss: 17h00
Startgebühr: 1,50 €; Kinder sind bis 14 Jahre gratis
INFO: Marc MERSCH, Tél.: +352 621 321 276
          Mail: mamersch@pt.lu
          Nico WEYLAND: +352 79 07 41
          Mail: weylandn@pt.lu